Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021
REGULAMIN SERWISU WWW.VIMMEX.PL


1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej www.vimmex.pl przez Użytkowników.
 2. Strona internetowa www.vimmax.pl służy informowaniu o wydarzeniu, jakim są Wirtualne Międzynarodowe Targi Górnictwa VIMMEX 2020, oraz pozwala na zapoznanie się z ofertą   Wystawców.

2. Definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Organizator – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi zgodnie z Regulaminem;
  2. Dane – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Funkcjonalność/i – Usługi oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: możliwość zapisu na newsletter; możliwość zapisania się na  wydarzenie organizowane w ramach Wirtualnych Międzynarodowych Targów Górnictwa VIMMEX 2020; możliwość zapoznania się z wybraną ofertą Wystawców;
  4. Prawa – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
  5. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
  6. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej vimmex.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Organizator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Organizatora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
  7. Strony – Organizator i Użytkownik;
  8. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej Urządzenia końcowego;
  9. Urządzenie końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej;
  10. Usługa – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), odbywająca się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu jako Wystawca lub Gość;
  12. Wymogi techniczne – wymagania techniczne po stronie Użytkownika niezbędne do współpracy z Systemem Organizatora;
  13. Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie;
  14. Znaki – wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.
 1. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

3. Przedmiot usługi
 1. Poprzez Serwis – kontrolowany i obsługiwany przez Organizatora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Funkcjonalności bądź możliwość korzystania z Zawartości – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet informacji dotyczących wydarzenia Wirtualne Międzynarodowe Targi Górnictwa VIMMEX 2020 oraz umożliwienie wzięcia udziału w Wirtualnych Międzynarodowych Targach Górnictwa VIMMEX 2020 w charakterze wystawcy lub gościa.
 3. Serwis zawiera Zawartość pochodzącą od Organizatora bądź jego Partnerów, przy czym Organizator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Organizatora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

4. Dostęp do Serwisu
 1. Organizator umożliwia korzystanie z Funkcjonalności pod warunkiem akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dokonywana jest w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 2. Organizator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Funkcjonalności Serwisu.

7. Oświadczenie Użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Organizatora lub innych podmiotów trzecich.


8. Ochrona Danych Użytkownika

Organizator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


9. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Organizator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Organizator, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści zamieszczone w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Uwarunkowania techniczne
 1. W Serwisie mogą być umieszczone elementy, takie jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Organizatora, Organizator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez Organizatorów tych stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług;
  2. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 1. Do korzystania z Serwisu, Zawartości lub Funkcjonalności niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
 • Internet Explorer 7,
 • Mozilla Firefox 3,
 • Opera 10,
 • Google Chrome 8.

11. Korzystanie ze Znaków oraz Materiałów graficznych
 1. Organizator oraz jego Partnerzy mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy, łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, Użytkownik ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Organizatora.
 2. Podmioty trzecie w tym wydawnictwa, autorzy oraz inne podmioty mogą korzystać z materiałów graficznych udostępnianych w sposób wyraźnie oznaczony przez Organizatora i zamieszczanych w serwisie vimmex.pl na zasadach licencji Creative Commons. Szczegóły licencji są uregulowane w oddzielnych postanowieniach dostępnych pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

13. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Organizatora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Organizator nie ponosi, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzoną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Organizatorem lub jego Partnerami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Organizatora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Organizator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego Zawartość oraz Funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Organizatora.

14. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy konsumenckiej
  1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Organizatora: biuro@giph.com.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko oraz siedzibę Użytkownika;
 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
 4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  2. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, chyba że reklamacja została w całości zrealizowana (np. zgłoszony przez Użytkownika błąd w Serwisie został już naprawiony przez Organizatora). Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail Użytkownika z którego dokonano reklamacji lub na adres wskazany w reklamacji składanej na piśmie. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie do 30 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
  4. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres korespondencyjny Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres sbiuro@giph.com.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w ust 9 poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15. Zmiana Regulaminu
 1. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Funkcjonalności Serwisu lub treści Regulaminu, Polityki Prywatności w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności wchodzą w życie w dniu opublikowania w ramach Serwisu.
 3. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

16. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.