Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021
POLITYKA PRYWATNOŚCI


DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. Usługodawca / Organizator: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis: serwis dostępny pod adresem vimmex.pl
 6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Usługodawca przetwarza jako administrator dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 3. Usługodawca nie będzie przekazywał dane osobowe poza EOG.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Usługodawcę:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Usługodawcę). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Usługodawca przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


NEWSLETTER / FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Organizator przesyłać będzie informacje handlowe drogą elektroniczną w formie newslettera. Podanie danych jest wymagane, aby otrzymywać newsletter od Organizatora, który będzie je przetwarzał jako administratorzy w rozumieniu RODO. Brak podania adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera.
 2. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Organizator przesyłać będzie informacje dotyczące Wirtualnych Międzynarodowych Targów Górnictwa VIMMEX 2020 drogą elektroniczną. Podanie danych jest wymagane, aby otrzymywać takie informacje od Organizatora, który będzie je przetwarzał jako administratorzy w rozumieniu RODO. Brak podania adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu kierowania do Użytkownika odpowiedzi na zapytania – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 2. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, w tym przesyłania informacji o działaniach Organizatora, targach i szkoleniach  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawców (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook).
 2. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez administratorów zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych,
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przesyłanie newslettera lub skorzystać z innych przysługujących mu uprawnień może wysłać maila na adres biuro@giph.com.pl, a w przypadku wycofania zgody na newsletter dodatkowo zrezygnować w formie wskazanej w przesłanej wiadomości newsletter.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Usługodawcę w związku z realizacją usług w Serwisie mogą zostać ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, oraz podwykonawcom.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Organizator na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na ich zlecenie.


DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez adres email; biuro@giph.com.pl lub pisemnie na adres Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 19 czerwca 2020 r.